Algemene voorwaarden Iron Man Wasserij en Stomerij

 

Download hier de algemene voorwaarden.

1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en handelingen tussen de Iron Man (verder: Opdrachtnemer opdrachtgever (verder: Opdrachtgever).
b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van derden.
c. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn dan slechts van toepassing indien de Opdrachtnemer hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
d. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Uitvoering van de overeenkomst

a. Kostbare goederen dienen eveneens afzonderlijk te worden aangeboden, met de vermelding: “Kostbaarheid”.
b. Indien de Opdrachtgever gewassen linnengoed ontvangt wat niet zijn eigendom is, dan dient de Opdrachtgever direct contact op te nemen met de Opdrachtnemer ter retournering daarvan.
c. Wordt aan de voorgaande leden door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan kan de Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die hieruit voortvloeit. Daarnaast heeft de Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
d. Indien de Opdrachtgever bij gebruik van de bezorgdienst niet aanwezig zijn op de afgesproken locatie, datum en tijdstip, worden de bezorgkosten alsnog in rekening gebracht.
e. Bezorgdienst is mogelijk bij een besteding van minimaal €25,-. Mocht het bedrag lager zijn, dan word het bedrag verhoogd naar de minimale besteding.
f. Klachten over schade en/of verlies dienen binnen drie dagen schriftelijk ingediend te worden na aflevering. Hierna is geen vergoeding meer mogelijk.
g. Uw goederen dient u binnen veertien dagen opgehaald te hebben. Hierna is Opdrachtnemer niet langer aansprakelijk voor uw goederen.
h. Vlekbehandelingen zijn altijd op eigen risico.
i. Bij gebruik van de afhaal- en/of bezorgdienst, onze distributiepunten of onze winkel(s) dient Opdrachtgever direct bij aflevering te controleren of alle goederen retour zijn gegaan. Mochten goederen ontbreken, dan dient Opdrachtgever dit direct te melden aan de bezorger en/of winkelmedewerker, waarna Opdrachtgever binnen 24 uur schriftelijk een klacht in moet dienen om in aanmerking te komen voor een vergoeding (schriftelijk).
h. Annulering van een opdracht door Opdrachtgever is mogelijk echter blijft de betalingsplicht bestaan voor Opdrachtgever. Annuleren dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Opdrachtnemer mag op eigen inzien Opdrachtgever kosten in rekening tot maximaal de Opdrachtwaarde.
i. Het verplaatsen van een afspraak door Opdrachtgever is mogelijk tot 10 werkdagen voorafgaande aan de dag waarop wij volgens onze planning met de uitvoering van de opdracht beginnen. Verplaatsen dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Er dient direct een nieuwe datum afgesproken te worden voor de uitvoering. Opdrachtnemer mag op eigen inzien Opdrachtgever kosten in rekening tot maximaal de Opdrachtwaarde.
j. Indien dat mogelijk is en dat in redelijkheid van ons kan worden verlangd, zulks ter onzer beoordeling, zijn wij gehouden op verzoek van en in overleg met de klant wijzigingen in de opdracht aan te brengen. Deze wijzigingen zijn slechts voor ons bindend, indien deze door ons schriftelijk zijn aanvaard en overeenstemming is bereikt over de financiële consequenties van deze wijzigingen.
k. Opdrachtnemer kan opdrachten annuleren of verplaatsen in geval van calamiteiten zoals ziekte van personeel. De opdracht dient dan op een ander moment uitgevoerd te worden in overleg met Opdrachtgever.

3. Aansprakelijkheid

a. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
c. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
d. Het krimpen van gordijnen is op eigen risico. Ook bij gevoerde gordijnen.
e. Bij verlies of schade dient binnen drie dagen na aflevering schriftelijk een klacht ingediend te worden.
f. Zonder afgiftebon en betaalbewijs kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen in geval van verlies of schade.
g. Opdrachtnemer kan niet instaan voor verlies of schade aan knopen, gespen, ritssluitingen, ceinturen, overige accessoires of schade ontstaan door onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering.
h. Mocht de etikettering/wasvoorschrift onleesbaar of afwezig zijn, dan is reiniging altijd op risico van Opdrachtgever.
i. Zonder wasformulier, voorzien van paraaf medewerker Iron Man en ingeleverd voorafgaand van de reiniging, of betaalbon kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen bij verlies omdat niet bewezen kan worden dat deze artikelen aanwezig waren.
j. Voor tapijt en vloerkleden zullen wij nimmer aansprakelijkheid accepteren voor: kleden die niet kleurvast / kleurecht zijn. In deze sporadische gevallen kunnen kleuren doorlopen of vervagen c.q. veranderen. Verschillend uitzetting/ krimp coëfficiënt door en van kleden met een geplakte of gelijmde foam onderzijde. Wij kunnen geen garantie geven op eventuele slijtage of hoogteverschillen die na de reiniging zichtbaar zijn. U dient rekening te houden dat de pool van het kleed net als op het moment van de aanschaf weer naar boven zult komen en er een vleug zichtbaar zult zijn.
k. Het eventueel beschadigen van muren en/of trapleuningen tijdens het verplaatsen van de machine is voor eigen risico. Verhuiswerkzaamheden zijn op eigen risico.
l. Na de reiniging kunnen verborgen vlekken zichtbaar worden. Vlekverwijdering is niet gegarandeerd. De Iron Man is niet aansprakelijk mocht u van mening zijn dat een vlek ontstaan is tijdens de reiniging.
m. In geval van aansprakelijkheid wordt dagwaarde vergoed (met een maximum zie 3c en 3n).
n. Textielwaren en overige goederen worden tot een maximaal bedrag vergoed in geval van aansprakelijkheid: overhemd €75, colbert/blazer €350, pantalon €150, gilet €75, jurk €350, stropdas €75, rok €125, jas €500, bankstel per zit €100, bankstelhoes per zit €50, carpet per m2 €100 met een maximum van 8m², vast tapijt per m² €13, autobekleding €500, gordijn €75, vitrage €50, dekbedovertrek €60, kussensloop €20, hoeslaken €50, spijkerbroek €100, T-shirt/polo €75, trui/vest €100.
o. In geval van aansprakelijkheid wordt slechts het beschadigde/verloren onderdeel vergoed. Indien het onderdeel is van één set dan wordt dit naar verhouding vergoed. (Voorbeeld: Tuinstoelkussen is beschadigd welke onderdeel is van een set van zes tuinstoelkussens. De tuinstoelkussen set heeft een dagwaarde van €300. 1/6 wordt vergoed, oftewel €50).
p. Mocht de dagwaarde hoger zijn dan het bedrag genoemd in artikel 3c, dan kan de Iron Man ervoor kiezen af te wijken van het maximum gesteld in artikel 3c. Daarentegen hoeft de Iron Man dit niet te doen.
q. Schade ontstaan door achtergelaten accessoires in de zakken als pennen is voor risico van de opdrachtgever.

4. Tarieven, kosten en betaling

a. De betalingstermijn van de facturen van de leverancier is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. De Opdrachtnemer heeft het recht een aanbetaling en/of betalingszekerheid te verlangen, waaraan dient te zijn voldaan alvorens met de diensten wordt gestart.
c. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
d. Alle kosten die door de Opdrachtnemer moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om te verrekenen of bedragen in te houden op de facturen van de Opdrachtnemer.
e. Een ingediende klacht schort echter niet de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever op.
f. Opdrachtnemer mag de Opdrachtgever verplichten tot contante betaling, overschrijving per bank en pinbetaling.
g. Wanneer opdrachtgever de facturen niet binnen de betalingstermijn voldoet is opdrachtnemer gerechtigd het hele resterende jaarbedrag in rekening te brengen. Ook voor diensten welke nog geleverd moeten worden in geval van overeenkomsten met nog een bestaande looptijd.

Deze formulieren zijn altijd van toepassing tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
Download hier de algemene voorwaarden voor bedrijven en instellingen.
Download hier de algemene voorwaarden voor particulieren.

Formulieren
Download hier het formulier van tapijt en meubel reiniging.
Download hier het formulier van gordijn reiniging.
Download hier het formulier van het wasabonnement.